Reference

Samoobslužná myčka osobních vozů Holíč

Dodávka horní montované stavby, dodávka technologie vysokotlakého mytí, technologie čištění a recyklace odpadních vod.

Jedná se o typovou samoobslužnou myčku automobilů, která je určena pro dvě mycí stání. Naší dodávkou byla kompletní horní část stavby (montovaná žárově zinkovaná ocelová konstrukce, opláštění, elektrorozvody, rozvaděč, atika), součásti spodní stavby (sběrný žlab s rottem a sedimentační jímka) a kompletní dodávka technologie. Jsou zde osazeny mycí agregáty typu CW100, které jsou předurčeny pro samoobslužné ruční mytí automobilů. Myčka disponuje čtyřmi mycími programy a je schopna opětovného využití vody z recyklačního systému. Čištění vod a jejich recyklace je zajittěna prostřednictvím technologie recyklační ČOV typu REBEKA 01. V přilehlé části automyčky jsou osazeny zařízení doplňující komplexnost služeb. Jedná se o samoobslužný vysavač typu CC340 a hustič pneumatik typu CA100. Všechny výše uvedená zařízení jsou našimi výrobky.

Holic

Myčka nákladních vozů Prostějov

Dodávka horní stavby montované haly pro mytí kamiónů, dodávka technologie čištění a recyklace odpadních vod pro provoz automatické portálové mycí linky na nákladní vozy.

Dodávka zahrnovala kompletní řešení čištění a recirkulace odpadních vod produkovaných při provozu kartáčového mycího portálu pro nákladní vozy. Technologicky řešeno s využitím recyklační ČOV REBEKA CB s výkonem 6m3. Jedná se o biologickou ČOV, která je určena pro čištění odpadních vod z portálových myček PKW a LKW. Součástí naší dodávky byla horní stavba mycí haly, která je řešena jako lehká montovaná stavba s žárově zinkovanou ocelovou konstrukcí, opláštěna sendvičovým tepelně izolačním panelem včetně oken, dveří a sekčních vrat.

Prostejov

Autosalon Škoda Brno

Čištění odpadních vod kontaminovaných ropnými látkami produkovaných při mytí karosérií, interiérů a motorů osobních a užitkových vozů.

Realizace technologie ČOV do stávajících prostor objektu, kdy nebylo možno provést zásahy do stavby. Navrženo a zrealizováno kompletní nadzemní technologické řešení s odvodněním sekundárních kalů a s přečerpávacím systémem vyčištěné vody do kanalizace. Pro čištění vod je zde navržena deemulgační diskontinuální ČOV typu DJ. Tato ČOV je předurčena pro provozy produkující vody s kontaminací emulgovanými ropnými látkami s průměrnou vstupní koncentrací do 360 mg/l NEL.

Autosalon Porsche Plzeň

Čištění a recyklace odpadních vod z provozu mytí automatickou kartáčovou mycí linkou na osobní vozy.

Dodávka a montáž recirkulační technologie ČOV REBEKA 02 spolu se systémem sedimentačních jímek a zásobníku na vyčištěnou vodu. ČOV je předurčena pro myčky a mycí centra s mytím automobilové techniky, pro portálové, tunelové a laserové mycí linky osobních automobilů a pro myčky nákladních vozů (LKW). Jedná se o chemickou ČOV, která pracuje na chemicko fyzikálních principech s vynikajícími výsledky v zbytkových hodnotách NEL ( ropné látky ) na výstupu z ČOV.

Správa silnic a dálnic Tábor

Předčištění odpadních vod z provozu mytí dopravní a manipulační techniky. Recyklační systém pro opětovné využití v provozu mytí a pro zařízení na výrobu solanky.

Předčištění řešeno s využitím technologie ČOV REBEKA 01, jedná se o chemickou ČOV s kontinuálním provozem. Konstrukčním materiálem je nerez ocel DIN 1.4404, čistírna je vybavena řídícím systémem, který zabezpečuje plně automatický spolehlivý provoz. Jako koncový stupeň, před vypouštěním do recipientu je vřazen sorpční filtr. Dalšími součástmi dodávky jsou odvodňovací kontejner, hladinový sběrač oleje - skimmer, technologie vysokotlakého mytí - mobilní vysokotlaký agregát s elektrickým ohřevem.

Renault Plzeň

Čištění odpadních vod produkovaných v myčce osobních a lehkých užitkových vozů.

Jedná se o klasickou autoumývárnu s pohybem cca do dvaceti mytých vozů denně. Mycí plocha je spádována do speciální sedimentační jímky, která je upravena pro osazení přímo pod plochu mycího prostoru. V přilehlém prostoru je osazena samotná technologie čistění odpadních vod. Je zde navržena a zrealizována čistička typu REBEKA 01 s výkonem až 1m3/hod. ČOV je v celonerezovém provedení s inteligentním řídícím systémem, nenáročná na provoz a údržbu. Je zde možno bez problémů provádět mytí motorů. Dalšími částmi dodávky jsou otočné podstropní ramena, pro pohodlnou manipulaci mycí pistolí s tryskou a tlakový mycí agregát mobilního charakteru.

Mycí centrum Čelákovice

Čistění a recyklace odpadních vod pro provoz automatické portálové mycí linky na nákladní vozy s ručním vysokotlakým předmytím, kartáčové mycí linky na osobní vozy a samoobslužné myčky pro ruční mytí. Dodávka technologie samoobslužné myčky.

Dodávka zahrnovala kompletní řešení čištění a recirkulace odpadních vod produkovaných při současném provozu dvou mycích portálů (nákladní a osobní vozy), doplňkového ručního vysokotlakého mytí a samoobslužné myčky pro ruční mytí. Provoz řešen prostřednictvím technologie ČOV REBEKA 03 s výkonem 3m3/hod a recyklačního systému s desinfekčním okruhem proti nežádoucímu zápachu. Technologie vysokotlakého mytí řešena pomocí mycího stroje CW100.

Mycí linka ČS PHM Boskovice

Čištění a recyklace odpadních vod z provozu umývárny automobilů s kartáčovou mycí linkou na osobní vozy.

Jedná se o technologické řešení čištění a recyklace odpadních vod produkovaných v provozu portálové mycí linky na osobní vozy. Řešeno prostřednictvím recirkulační BIO ČOV typu CB. Jedná se nechemickou čistírnu pracující s využitím bioenzimatických přípravků. Dodávka byla realizována včetně systému sedimentačních jímek. Požadavkem zákazníka bylo technologii umístit přímo do prostoru haly s automatickou mycí linkou, z toho důvodu je atypicky situována a je uzavřena a chráněna proti stříkající vodě.

Mycí centrum Jablůnkov, ČS Trutnov

Kompletní dodávka horní stavby, technologie ČOV a technologie mytí.

Předmětem realizace byla dodávka horní stavby mycího boxu spolu s technologií vysokotlakého mytí a recirkulační technologií ČOV. Konstrukce horní stavby řešena žárově zinkovanou nosnou konstrukcí opláštěnou stěnovým a stropním sendvičovým tepelně izolačním panelem. V rámci stavby je vyčleněna oddělená technologická místnost pro osazení technologie ČOV a technologie vysokotlakého mytí. Mycí box je uzavřen sekčními vraty s automatickým pohonem. Podlaha prostoru samotného mytí je temperována odporovým kabelem. Jako technologie čištění odpadních vod je osazena ČOV REBEKA 01 s recirkulačním systémem. Technologie vysokotlakého mytí je řešena vysokotlakým agregátem typu CW100. Jedná se o myčku předurčenou pro samoobslužný provoz vybavenou ovládacím panelem s mincovníkem, otočným ramenem a s možností až 80% využití recyklované vody. Dodávka na klíč ( bez projektu a spodní stavby ).

Myčka těžké techniky Zbraslav

Kompletní dodávka horní stavby, technologie ČOV a technologie mytí.

Předmětem naší dodávky byla ocelová žárově zinkovaná konstrukce spolu se speciálním technologickým kontejnerem, ve kterém jsou umístěny technologie (ČOV a vysokotlaké mytí). Konstrukce je žárově zinkována, pracovní mycí plocha je přestřešena trapézovým ŽZ plechem. Pro snadné mytí výše situovaných mytých částí strojů jsou instalovány vyvýšené pochozí postraní lávky. Technologický kontejner slouží jako technologická místnost, kde je osazena technologie ČOV a technologie vysokotlakého mytí. Technologie ČOV je řešena chemickou deemulgační ČOV typu REBEKA, která slouží k čištění a recyklaci odpadních vod vyprodukovaných při procesu umývání znečištěných vozidel. Technologie mytí je řešena stacionárním vysokotlakým agregátem s naftovým ohřevem, spolu s vysokotlakými rozvody, navíjecími bubny a rotačními tryskami. Součástí dodávky byla tříkomorová sedimentační jímka.

Zbraslav
 
Place of company Workplace of company t. +420 518 612 307
Ostrovského 253/3; 150 00 Praha 5 Svatoborská 591; 697 01 Kyjov f. +420 518 612 309 sebesta@sebesta.cz
Vytvořilo: A studio group