Projekt OP RLZ

EFS Šebesta logo

Firma Šebesta, spol. s r.o. realizuje projekt

Systém rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Šebesta, spol. s r.o.

Tento projekt je financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Číslo priority: 3.4
Název priority: Adaptabilita a podnikání
Číslo opatření: 3.4
Název opatření: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
Číslo výzvy: 04
Název grantového schématu: Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniku a organizací
Oblast zásahu: Flexibilita pracovní síly, podnikatelská činnost, inovace, informační a komunikační technologie

Projekt je realizován v období od 1.11.2006 do 31.7.2008

Celkové náklady projektu ve výši 2.082.448,- Kč jsou financovány ze 75% ze strukturálních fondů Evropské unie (ESF) a 25% z národních veřejných prostředků.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firmy Šebesta, spol. s r.o.

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatele na změny ekonomických a technologických podmínek, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a produktivity práce. Dílčími cíli jsou pak:

 • zavedení systému řízení jakosti dle normy ISO 9000, QMS, EMS
 • zavedení systematického koncepčního vzdělávacího procesu,
 • zvýšení technologické a profesní úrovně zaměstnanců,
 • zvýšení PC gramotnosti pracovníku předkladatele,
 • prohloubení firemních procesu v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
 • tvorba nových pracovních míst,
 • zvyšování konkurenceschopnosti firmy.

V rámci projektu se realizují následující školící aktivity:

1. Systémy řízení jakosti dle norem ISO 9001, QMS, EMS (ISO 14001)

Celkem proběhly 3 kurzy, první kurz Interní auditor proběhl od srpna do září 2007 a byli proškolení celkem 4 zaměstnanci. Zbývající dvě školení manažer QMS a manažer EMS (ISO 14001) byly ukončeny v březnu 2008 a byli proškolení 4 zaměstnanci v kurzu manažer QMS a 4 v kurzu manažer EMS. Všichni absolventi obdrželi "Osvědčení o absolvování kurzu".
Z diskuse s proškolenými zaměstnanci vyplývá velmi pozitivní přínos pro jednotlivé účastníky jak z hlediska jejich osobního rozvoje, tak z hlediska rozvoje firmy Šebesta. Tato skutečnost bude mít velmi pozitivní vliv nejen na upevnění pozice organizace na domácím trhu, ale zejména na trhu evropském. Účastníci kurzů již začali získané poznatky plně využívat v praxi na svých výrobních úsecích.

2. Odborné IT vzdělávání - informační systémy pro MSP

Kurzy IT vzdělávání byly zahájeny v měsíci lednu 2008 a úspěšně proběhly do 7.3.2008 dle dohodnutého časového plánu.
Účastníci kurzu byli postupně seznamováni s problematikou IT, např. lokální počítačová síť (LAN - Local Area Network), hardwarová a softwarová řešení, konfigurací PC, bezpečnost sítí a internet, servery, informační systém a nakonec byli seznámeni s databázovým systémem Caché. Účastníci kurzu se ze zájmem účastnili jednotlivých cvičení, jelikož každý účastník kurzu používá ke své profesi PC, tímto kurzem se jim značně rozšíří obzory z této velmi obsáhlé problematiky. Na kurzech byly konzultovány i praktické situace, které trápí účastníky kurzu při jejich každodenní pracovní činnosti jako např. problémy síťového tisku, výstupy souborů, komunikační problémy sítí, přenos dat, zálohování souborů atd.
Absolventi kurzu obdrželi "Osvědčení o absolvování kurzu". Tento kurz úspěšně dokončilo celkem 5 pracovníků.

3. CAD/CAM systémy

Vzdělávací aktivita CAD/CAM systémy byla realizována od 1.10. do 15.11.2007. Účastníci kurzu se v průběhu školení aktivně podíleli na realizaci dané aktivity. Zaměstnanci firmy Šebesta, spol. s.r.o. již úspěšně uplatňují získané zkušenosti a dovednosti v každodenní praxi.
V rámci této aktivity bylo proškoleno celkem 9 osob.
Absolventi obdrželi "Osvědčení o absolvování kurzu".

4. Svařování v ochranné atmosféře argon

Kurz proběhl od 1.10. - 1.11. 2007 ve školícím centru SOU Havlíčkova v Kyjově. Každý účastník kurzu po absolvování závěrečné zkoušky obdržel "Osvědčení o základním kurzu svařování". Každý absolvent kurzu je oprávněn svařovat obloukovým svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu zařízení z korozivzdorných feriticko-austenitických nebo austenitických ocelí, v poloze vodorovné shora a svislé nahoru, která nevyžadují vyšší kvalifikaci svářeče podle ČSN EN 287, ČSN EN ISO 9606 nebo ČSN EN 1418. Díky kurzu se rozšířily možnosti výroby pružně reagovat na zakázky a posílit o nové svářeče stávající svařovací pracoviště.
V rámci této aktivity byly proškoleny celkem 4 osoby.

5. PC gramotnost

V rámci dané vzdělávací aktivity proběhlo celkem 5 kurzů, které byly zaměřeny na zvýšení PC gramotnosti zaměstnanců firmy:

 • PC gramotnost I. (10.4.-19.4.2007)
 • PC gramotnost II. (20.4.- 2.5.2007)
 • PC gramotnost III. (9.5.-18.5.2007)
 • PC gramotnost IV. (4.6.-14.6.2007)
 • PC gramotnost V. (18.6.- 28.6.2007)

V jednotlivých kurzech bylo proškoleno vždy 6 zaměstnanců, kteří rovněž obdrželi doplňující výukové materiály.
Z hodnotících dotazníků i následné diskuse vyplynul velmi pozitivní přínos kurzu pro jednotlivé účastníky jak z hlediska jejich osobního rozvoje (zejména zvýšení PC gramotnosti zaměstnanců firmy, zvýšení profesní kvalifikace a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce), tak rozvoje zaměstnavatelské organizace (snížení nákladů a zvýšení produktivity práce, optimalizace firemních procesů, zlepšení přenosu informací).
Celkem bylo v rámci této vzdělávací aktivity proškoleno 30 zaměstnanců firmy. Absolventi obdrželi "Osvědčení o absolvování kurzu".

6. Školení bezpečnostního technika BOZP

Realizace dané aktivity proběhla formou třídenního vzdělávacího kurzu v termínech 30.5., 12.6., a 3.7.2007. Z hodnotících dotazníků i následné diskuse vyplynul velmi pozitivní přínos kurzu na profesní rozvoj jednotlivých zaměstnanců a rovněž celé organizace zejména z hlediska bezpečnosti práce zaměstnanců a požární ochrany, což se jeví s ohledem na zaměření firmy (stavební činnost) jako životně důležité. Prostřednictvím této vzdělávací aktivity bylo proškoleno celkem 10 zaměstnanců.

7. Školení managementu v manažerských, obchodních a komunikačních dovednostech

Vzdělávací cyklus, jenž se skládá ze čtyř samostatných dvoudenních kurzů, každý z kurzů má jinou tematickou část.
1. kurz proběhl ve dnech 20.12. a 21.12.2007 a byl zaměřen na Rozvoj obchodních dovedností - účast 8 osob
2. kurz proběhl ve dnech 4.4. a 5.4.2008 a byl zaměřen na Motivační školení pro vedoucí pracovníky - účast 16 osob
3. kurz proběhl ve dnech 25.4. a 26.4.2008 a byl zaměřen na Asertivní dovednosti a zvládání konfliktů v praxi - účast 16 osob
4. kurz proběhl ve dnech 30.5 a 31.5.2008 a byl zaměřen na Rozvoj prezentačních dovedností - účast 18 osob
Všichni účastníci školení se aktivně účastnili při nácviku modelových situací a praktických cvičení za použití metod - hraní rolí, brainstorming, brainwriting atd. Přínosem bylo osvojení moderních metod v oblasti managementu a osvojení si obchodních a komunikačních dovedností na praktických příkladech.
Absolventi kurzu obdrželi "Osvědčení o absolvování kurzu".

8. Svařování v ochranné atmosféře CO2

Kurz proběhl v termínu od 1.10. do 1.11. 2007 ve školícím centru SOU Havlíčkova v Kyjově. Každý účastník kurzu po absolvování závěrečné zkoušky obdržel "Osvědčení o základním kurzu svařování " Každý absolvent kurzu je oprávněn svařovat obloukovým svařováním tavící se elektrodou v aktivním plynu zařízení z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev, v poloze vodorovné shora a svislé nahoru, která nevyžadují vyšší kvalifikaci svářeče podle ČSN EN 287, ČSN EN ISO 9606 nebo ČSN EN 1418 Díky kurzu se rozšířily možnosti výroby pružně reagovat na zakázky. V rámci této aktivity byly proškoleny celkem 3 osoby.

Jednotlivá školení probíhali vesměs dle stanovených harmonogramů, počty účastníků kurzů jsou nad rámec stanovených indikátorů projektu. Přínos projektu pro rozvoj firmy lze hodnotit jako významný a z toho důvodu lze očekávat, že firma bude pokračovat v nastavené vzdělávací politice i po dokončení projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

EU logo

 
Place of company Workplace of company t. +420 518 612 307
Ostrovského 253/3; 150 00 Praha 5 Svatoborská 591; 697 01 Kyjov f. +420 518 612 309 sebesta@sebesta.cz
Vytvořilo: A studio group